Laguna Ingatlanközpont
ELADÓ, KIADÓ lakások, családi házak, villák, telkek

Általános Szerződési Feltételek - Értékesítés / bérbeadás

Laguna Prime Real Estate Kft. – Általános Szerződési Feltételek

Verziószám: v41/20200915
Feltöltve 2020. szeptember 15.
Érvényes: 2020. szeptember 15.

 

Általános Szerződési Feltételek:

 

Tisztelt Partnerünk, leendő Ügyfelünk!

 

Cégünk fontosnak tartja, hogy ügyfeleink, partnereink számára átlátható, érthető és előre egyeztetett módon dolgozzunk, mely biztosítékul szolgál nekünk és ügyfeinknek is a pontos, minőségi és probléma mentes együttműködésre, ezért kérjük figyelmesen olvassa át cégünk Álatlános Szerződési Feltételeit, mely a továbbiakban közös munkánk alapja!

Tájékoztatjuk, hogy egy-egy konkrét értékesítés vagy bérbeadási megkeresés esetén Egyedi Megbízási Megállapodást van lehetőség kötni cégünkkel, mely esetben tevékenységünket az abban foglaltak szerint végezzük.

Ön az alábbiakban olvashatja a Laguna Ingatlanközpont (Laguna Prime Real Estate Kft. ) bérbeadási vagy értékesítési szolgáltatásaival kapcsolatos Általános Szerződési Feltételeit:

 

ÁLTALÁNOS  INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSI / BÉRBEADÁSI MEGÁLLAPODÁS,  MEGBÍZÁS

 

Megbízó:

Felhatalmazással rendelkező magánszemély vagy cég amely igazolhatóan megbízást ad egy adott Ingatlan bérbeadására vagy eladására, illetve bármilyen jellegű tanácsadás és ügyintézésre. Megbízást kizárólag az ingatlan tulajdonosa, ill. írásos meghatalmazás alapján, a tulajdonos meghatalmazottja adhat!

Megbízott:

Laguna Ingatlanközpont / Laguna Prime Real Estate Kft. - valamint képviselői vagy közvetlen érdekeltségei

Cím: 1026 Bp. Pasaréti út 53.

Adószám: 28757722-2-41

Cégjegyzék szám: 01-09-372698
Tel.: 200-9960; e-mail:  web@lagunaingatlan.hu

 

Az ügyletben résztvevő Megbízó(k), Tulajdonos(ok) vagy meghatalmazottjaik előre ismert és egyeztetett kondíciók alapján megbízást ad(nak) a Laguna Ingatlanközpont (Laguna Prime Real Estate Kft.) értékesítést vállaló - Megbízott részére (együttesen "Felek"), aktuálisan felajánlott tárgyi „Ingatlan” bérbeadására vagy eladására illetve/vagy az ingatlannal kapcsolatos bármilyen előre egyeztetett tanácsadási, ügyintézési feladatra, összességében ingatlan közvetítői tevékenységre.


Felek az együttműködés keretein belül az alábbi kitételeket, mint Önmagukra kötelezőt fogadnak el és amelyet egyoldalúan nem módosíthatnak.

 

 

A Megbízott jogosult a megbízás ideje alatt az alábbi feltételek alapján közvetítői tevékenységek végzésére az ingatlanok tekintetében:

 

  • A kínálati ingatlant(okat) – saját nyilvántartásába, ajánlati sorába felvenni (regisztrálni), azokat saját ügyfélkörében szabadon ajánlani, bemutatni.
  • Megbízott jogosult az ingatlant(okat) saját weboldalain és hirdetési felületein korlátlanul, saját belátása szerint publikálni az ingatlan és annak tulajdonosa (Megbízó) érdekeinek figyelembevételével.
  • Előre semmiféle jutalékot, díjat nem kér, tevékenységét saját költségén végzi.
  • Amennyiben az ingatlan megfelel valamely – a Megbízott által regisztrált Vevőjének, az ingatlant kiközvetíti, a Megbízóval történő előre egyeztetés alapján az ingatlant bemutatja.
  • A Megbízó saját igénye alapján felkérheti a Megbízottat, hogy az ügyletben részt vevő Partnerek közötti egyeztetéseken, tárgyalásokon részt vegyen illetve tájékoztathatja a tárgyalások eredményéről. Megbízó garanciát vállal arra, hogy a Megbízottat ő „meg nem kerüli” illetve harmadik fél ilyen irányú megkeresését elutasítja és jelzi a Megbízott felé. Ennek elmulasztása esetén Megbízott jogosult a Megbízás tárgyaként kezelt ingatlan tárgyában kártérítési igénnyel élni.
  • Megbízó felelősséget vállal az általa a Megbízott részére átadott, az ingatlannal kapcsolatos információk - adatok, tulajdoni viszonyok, esetlegesen az eladást ellehetetlenítő – tényezők valódiságáért illetve aláírásával hozzájárul azok szabad felhasználásához.
  • Megbízott köteles a kapott információkat az adatvédelmi törvény betartásával, arra figyelemmel kezelni.
  • Az ingatlanról a Megbízott által készített fotók, beszerzett információk szerzői jogai kizárólag a Megbízottat illetik meg, azokkal szabadon rendelkezhet.
  • A Megbízás megszűnik a benne foglalt ügylet teljesítésekor, vagy a Megbízó által tett felmondó nyilatkozat kézhez vételének napján (elektronikus levélben történő értesítés esetén a Megbízott számítógépén történő megjelenés napján).
  • Felek kijelentik, hogy jelen megbízásban szereplő ingatlan értékesítése érdekében a megbízás ideje alatt együttműködnek, ennek keretében minden az eladást vagy bérbeadást segítő információt kötelesek megosztani egymással, az értékesítéshez kapcsolódó különleges eseményekről (árváltozás, kondíciók változása, tulajdonosi változások, vevőjelölt vagy bérlő jelölt érkezése stb.) azonnali hatállyal tájékoztatják egymást.

 


A megbízás sikeressége, az eladás ténye:

 

Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó megbízást a Megbízott által teljesítettnek tekinti abban az esetben amikor a Megbízott olyan ügyfelet mutat be Megbízó részére, akivel Megbízó jelen megállapodás tárgyaként megnevezett ingatlan eladása vagy bérlése – ár, fizetési feltételek, birtokbaadás - tekintetében egymással meg tud állapodni és ezt írásba is tudja foglalni!


Felek kijelentik, hogy a Megbízás sikeres teljesítése, az eladás vagy bérbeadás tényének írásos bizonyítékaként létrejött Eladói / Tulajdonosi és vagy Vevői / Bérlői nyilatkozat aláírásához köthetően a Megbízott közvetítési díjra jogosult!

 

 

A közvetítői jutalék mértéke:

 

Az értékesített(eladott) ingatlan kialkudott, tényleges, bruttó vételárának: 4 %-a + Áfa,


Bérbeadott ingatlan esetén a felek között kialkudott egy havi bérleti díj összege + Áfa.

 

 

Sikeres teljesítés, közvetítés - Felek a Megbízott általi sikeres közvetítésnek tekintik amennyiben a következőben leírt feltételek egyenként vagy együtt teljesülnek:

 

Felek megállapodnak, hogy sikeres értékesítési közvetítésnek, ill. a megbízásban foglalt ügylet teljesítésének tekintik, amennyiben a Megbízott tevékenységéből eredően, annak közvetlen folyományaként (személyes bemutatás, hirdetések kapcsán, elektronikus kiajánlás, stb), a Megbízottnál dokumentáltan nyilvántartott, a Megbízott által kiközvetített fél, vagy az ő érdekeltsége Ptk. (2013. évi V. tv.). 8:1. § (1) 1.-2. és 8:2.§), vagy előbbiek cége, mint Vevő és a Megbízó tulajdonos(ok) között köttetik ingatlan tulajdonjog átruházásra irányuló megállapodás.

Felek a megbízás teljesítésének tekintik azt is, ha a Megbízó és a közvetített ügyfél között csere történik, függetlenül attól, hogy ingatlanra, vagy más ingóságra cserélik, ill. ha az ingatlan cégtulajdonban van, és az adás-vétel a cég átadásával jön létre. Ezen esetekben az irányár a mérvadó.
A Felek sikeres közvetítésnek tekintik azt is, amennyiben a Megbízó az általa korábban már elfogadott megállapodástól visszalép vagy a megállapodás feltételeit utólag egyoldalúan úgy módosítja amely a megállapodás megszakadásához vezet, így a megállapodás kizárólag a Megbízónak felróható okból nem jön létre és mint ilyen a Megbízott jogosult a sikerdíjra., függetlenül attól, hogy a közvetített féllel az adásvételi szerződés létrejön-e.


Felek megállapodnak a közvetítői jutalék esedékességében abban az esetben is, amennyiben a tárgyi ingatlannal kapcsolatos írásos Vételi vagy Bérleti ajánlat elfogadása után, az ügylet a Megbízónak felróható okból nem jön létre különös tekintettel a Megbízó korábbi, hibás vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a Vételi vagy Bérleti Ajánlat már elfogadott kondícióinak egyoldalú módosításából eredő vagy az előzőleg elfogadott Vételi vagy Bérleti Ajánlat utólagos visszautasításából eredő meghiúsulás esetén.


Megbízó a Megbízottól kapott vagy általa továbbított vételi vagy bérleti ajánlatra minden esetben írásban köteles válaszolni a vételi vagy bérleti ajánlatban megadott határidőn belül, ennek hiányában az átadást követő maximum 5 napon belül.

 

 

Ármeghatározás, áralku:

 

Felek megállapodnak abban, hogy az ingatlan kínálati árát meghatározni és változtatni, minden esetben a Megbízó jogosultsága.
 
Árváltoztatás esetén a Megbízó a változás beálltát követő 3 napon belül köteles írásban értesíteni a Megbízottat a változás tényéről valamint a módosított kínálati árról. Megbízott az árváltoztatásról minden esetben elektronikus visszaigazolást küld Megbízó részére a megadott e-mail címére amely dátumtól az új kínálati árat a mérvadó.
 
Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott az ingatlan kiajánlását a mindenkori, legutolsó, Megbízó általi írásos ármeghatározás alapján végzi. Az esetlegesen elmaradt írásos ármódosítási értesítés esetén a kiajánlás pillanatában, a Megbízott rendszerében szereplő kiajánlási ár tekintendő érvényesnek.
 
 
Általános rendelkezések:
 
Megbízó értesíteni köteles a Megbízottat abban az esetben ha a Megbízotton kívül saját maga vagy általa megbízott más ingatlanközvetítő a jelen Megbízásban szereplő kínálati árnál alacsonyabb áron hirdeti az ingatlant. Ennek elmulasztása esetén Megbízott jogosult az interneten bizonyíthatóan fellelhető hirdetésekben, ajánlatokban szereplő legalacsonyabb áron kínálni az ingatlant.

Megbízott jogosult az ingatlan értékesítésébe, saját közvetítői jutalékának megosztásával együttműködő partnert, társ-értékesítőt bevonni.

Megbízó köteles a Megbízottat értesíteni amennyiben az ingatlanra más, harmadik féltől vételi vagy bérleti ajánlatot kapott.

Megbízott megkerülésének szándéka vagy a kialkudott közvetítői jutalék meg nem fizetésére vagy annak indokolatlan csökkentésére irányuló mindennemű cselekedet a jelen Megbízás tekintetében szerződésszegésének minősül!

A Megbízott jelen megbízásban foglaltak szerinti sikeres közreműködéséből eredő, szerződés szerinti közvetítői jutalék igényének korlátozására vagy kizárására irányuló cselekedet, a Megbízás hamis felmondása vagy a jutalék fizetésének elkerülése érdekében a Vevő érdekköréből utólagosan választott más természetes vagy jogi személlyel történő adásvételi szerződés megkötése esetén a Megbízott jogosult kártérítést és az ügylettel kapcsolatos költségeket követelni, jogi úton is érvényesíteni a Megbízóval vagy az ingatlan tulajdonosával szemben.

Megbízó a megbízói jogosultságáért, Megbízásban közölt adatok valódiságáért, továbbá az ingatlan eladhatóságáért szavatosságot, tulajdonos társai helyett is egyetemleges felelősséget vállal. Megbízó köteles a megbízás tárgyát képező ingatlannal kapcsolatos valamennyi jogi, és egyéb ismert műszaki körülményről tájékoztatni a Megbízottat.

Megbízó az általa előzetesen megadott elérhetőségekért (telefonszám, e-mail, postacím), másik személy, mint meghatalmazottja bevonása esetén annak elérhetőségeiért felelősséget vállal. Az esetleges elérhetőség változásokról a Megbízottat a változás beállta előtt értesíti és visszaigazolást kér. Az elérhetőségek megváltozásából eredő esetleges – a közvetítési tevékenységet nehezítő vagy ellehetetlenítő – károkért a Megbízó felelősséggel tartozik. Amennyiben a Megbízottat a változás bejelentésének elmulasztásából eredően anyagi kár éri, a közvetítő jutalék mértékéig terjedő kártérítésre jogosult a Megbízótól.

 

 
Megbízás megszűnése:
 
A Megbízás a benne foglalt ügylet teljesítéséig vagy írásbeli visszavonásáig érvényes.

Megbízott, a Megbízó által küldött, írásbeli felmondási igény elbírálását követően maximum 5 munkanapon belül az ingatlant archiválja, ajánlati sorából eltávolítja, és az archiválás tényéről elektronikus tájékoztatót küld a Megbízó e-mailcímére.

A megbízást, felek ügyletzárási elismervénnyel zárják le, melyet Megbízott személyesen, elektronikusan vagy postán, juttat el Megbízó részére.

Megbízó vállalja, hogy a jelen megbízás felmondására vagy felfüggesztésére okot adó körülmény beállását követő maximum 5 naptári napon belül jelzi a Megbízott felé, ha a megbízást fel kívánja mondani vagy annak teljesítését fel kívánja függeszteni.
 
Felek vállalják, hogy a közöttünk mindenkor létrejött megállapodások tartalma teljes egészében üzleti titoknak minősül, harmadik személynek kiadni csak a másik fél előzetes írásos hozzájárulása esetében lehetséges. Felek tudomásul veszik, hogy a közvetítési feltételeket, az aláírást követően egyoldalúan már nem módosíthatják.

A leendő Megbízó az Általános Szerződési Feltételeket elolvasta, értelmezte, és tudomásul veszi, és mint az együttműködés alapjaként elfogadja - magukra nézve kötelezőnek tekintik, függetlenül attól, ha valamely része a felekre nézve nem, vagy csak részben vonatkozik.

 

 

Tisztelt Partnerünk!

 

Felhívjuk figyelmét, hogy Cégünk minden megbízását illetve együttműködését - az Egyedi Megbízásokat kivéve - az Általános Szerződési Feltételek szerint, az abban foglaltak alapján végzi, amely megbízás létrejöhet úgynevezett ráutaló magatartással is, amely lehetővé teszi két üzleti partnernek, hogy megállapodásuk és együttműködésük külön általuk aláírt, papírformátumú dokumentum nélkül is érvényes legyen.


Felhívjuk figyelmét, hogy ráutaló magatartásnak minősül az is amennyiben Cégünk elektronikus levelezési rendszerén keresztül történő e-mail váltásaink bizonyítják a Megbízói akarat bármilyen formáját.


Kérjük ezért, hogy amennyiben Cégünk együttműködő Partnere kíván lenni, de a fentiektől eltérő tartalmú együttműködést szeretne, közvetlenül vegye fel kollégáinkkal a kapcsolatot és alakítson ki egyéni megállapodást.
Köszönjük, hogy figyelmesen végig olvasta Cégünk Általános Szerződési Feltételeit!

A jelen Általános Szerződési Feltételek (Ászf) szövege és tartalma a Laguna Ingatlan / Laguna Prime Real Estate Kft. kizárólagos szellemi terméke, annak részben vagy teljes egészében történő jogosulatlan felhasználása, másolása TILOS!

 
 


 

További információ: Kattitntson ide! 

 

ELADÓ és KIADÓ LUXUSVILLÁkat keresünk 

Konkrét ingatlankereséseinket ide kattintva érheti el 

Vissza a Hírek oldalra 

 

Kapcsolódó nyilatkozatok:

Laguna Ingatlan Jognyilatkozata 

Laguna Ingatlan jogvédelem 

Vevőt, Bérlőt
keres?

Küldje el eladó, kiadó
ingatlana alapadatait,
szakértő munkatársunk
felkeresi Önt!
Keressen
Eladó, kiadó...

Keressen eladó, kiadó
lakásokat, házakat, villákat,
építési telkeket kínálatunkban
részletes feltételei szerint
Hasznos
tanácsok!

Hasznos ötletek,
nélkülözhetetlen tanácsok
Vevőknek, Bérlőknek, Eladó
tulajdonosoknak, berbeadóknak
Kapcsolat
Kérje értékesítő szakember segítségét, hívja munkatársainkat!
Tel: (361) 200-9960
Mobil: 0620-935 9999

skypeSkype
További információk
Ajánlatot küldünk
e-mailen
Kérjen személyre szabott, privát ajánlatot, értesüljön elsőként a piacra kerülő eladó ingatlanok, kiadó ingatlanokról... További információk
Letölthető ingatlanos szaktanácsok pdf
Nélkülözhetetlen tudnivalók, szaktanácsok ingatlan bérbeadásnál, bérlésnél, eladásnál, vagy vásárlásnál... További információk

Legfrissebb ingatlan ajánlataink

Eladó lakás II. Pasarét
47 nm, 2 szobás
62 900 000 Ft
Eladó lakás II. Szépilona
109 nm, 4 szobás
261 725 000 Ft
Eladó lakás II. Viziváros
62 nm, 2 szobás
59 000 000 Ft
Kiadó lakás II. Pasarét
180 nm, 5 szobás
1 552 000 Ft
Eladó lakás VI. Belváros
56 nm, 1+1 félszobás
49 500 000 Ft